Forretningsbetingelser

Honorar, udlæg, fakturering, betaling

Hos Vincit advokater fastsættes honoraret som udgangspunkt efter medgået tid og i øvrigt efter drøftelser med vores kunder.

Vi arbejder med åbne timesagsregnskaber, der gør afregningen let forståelig og gennemskuelig. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Vi giver gerne et overslag over forventet tidsforbrug og omkostninger forbundet med opgaveløsningen, såfremt dette er muligt ud fra opgavens karakter. I forbrugerforhold orienteres kunden om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Opgaverelaterede omkostninger/udlæg betales af kunden ud over honoraret.

Fakturering af honorar sker efter afstemning med vores kunde. Sædvanligvis afregnes kvartalsvis og i øvrigt efter endt opgaveløsning.

Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

FORTSÆT LÆSNING >